• Contributie & Voorwaarden

   

  Leeftijd Bondbijdrage Contributiedeel totale contributie
  5t/m9 € 19,00 € 85,00 € 104,00
  10t/m12 € 32,00 € 109,00 € 141,00
  13t/m15 € 32,00 € 132,00 € 164,00
  16t/m17 € 32,00 € 154,00 € 186,00
  18+ € 73,00 € 181,00 € 254,00
  recreanten € 38,00 € 102,00 € 140,00

   

  • Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 12,50.
  • De bondsbijdrage wordt jaarlijks herzien, aanpassing wordt tijdens de jaarlijkse algemene     ledenvergadering vastgesteld, evenals aanpassing van de verenigingscontributie.
  • Afmelding dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie (ledenadministratie@wizardsofboz.nl) voor aanvang van de betaalperiode.

   • Voor contributie- en boete betaling dient bij inschrijving een machtiging tot automatische incasso te worden afgegeven. Schriftelijk kunnen heldere afspraken gemaakt worden met de penningmeester over een aangepaste regeling indien een lid hierom verzoekt.
   • Indien niet gekozen wordt voor maandelijkse incasso maar voor éénmalige overboeking, dient de contributie
    vóór 15 april te zijn voldaan.
   • Bij honk- en softbalvereniging Wizards of Boz bestaat ook de mogelijkheid om alleen deel te nemen aan de trainingen.
    Voor deelname aan alleen de training bedraagt de contributie € 47 per half jaar plus de bondsbijdrage behorende bij de leeftijd. Deze mogelijkheid bestaat uitsluitend voor senioren
   • Via een bondsbijdrage aan de KNBSB (Koninklijke Nederlandse Base- en Softbal Bond) bestaat de mogelijkheid zich te verzekeren tegen schade/letsel. Dit geldt alleen voor schade/letsel ontstaan bij trainingen c.q. wedstrijden op het veld van de vereniging. Is men niet verzekerd via de KNBSB dan kan de vereniging niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade. De bijdrage KNBSB staat per leeftijdscategorie vermeld in onderstaand overzicht en is verplicht voor elk trainend of spelend lid.

   

  Wordt er per maand betaald, dan dient het lidmaatschap voor aanvang van het volgende kwartaal schriftelijk te worden opgezegd. Wordt er per jaar betaald, dan dient er 1 maand voor aanvang van het nieuwe jaar schriftelijk te worden opgezegd. Bij te late afmelding is men verplicht het eerstvolgende kwartaal alsnog te voldoen. De bondsbijdrage van het lopende jaar dient ten allen tijde volledig te worden betaald.

   

  Van ieder trainend of spelend lid van 16 jaar en ouder wordt tevens een bijdrage verwacht in de organisatie van de club (bijv. scheidsrechteren, begeleiden van teams, bardiensten (v.a. 18 jaar) e.a.). Indien niet aan deze verplichting wordt voldaan zal een boete in rekening worden gebracht (€ 25,00).

   

  Beeball is voor kinderen die de leeftijd van 5 jaar hebben bereikt en die het lopende competitiejaar nog geen 9 jaar zijn. Dispensatie is mogelijk voor spelers die 1 jaar ouder/jonger zijn. Dispensatie kan aangevraagd worden via de TC bij de KNBSB.

   

  De jeugdcategorieën spelen in competitieverband. Dit betekent voor de ouders dat zij in geval van uitwedstrijden bij toerbeurt voor het vervoer zorgen. Van ouders van de jeugd wordt verwacht dat zij bij toerbeurt, met 2 personen, bij de thuiswedstrijden bardienst draaien..